Stagevergoeding

Werken met stagiairs kan voor uw onderneming voordelen hebben. U haalt niet alleen voordelige mankracht binnen, maar draagt ook bij aan het opleiden van vakmensen binnen uw werkgebied. Waar moet u op letten als u een stagiair een vergoeding geeft voor zijn werk?

1 Opleiding
Voor veel leerlingen en studenten is een stage een verplicht onderdeel van hun opleiding. Zij combineren het naar school gaan met werken in de praktijk, om de praktische kneepjes van het vak te leren. De werkzaamheden die een stagiair verricht lopen uiteen van enkel het maken van kopieën tot het doen van een volledig afstudeeronderzoek.

2 Dienstbetrekking
Als een stagiair een reële beloning krijgt voor zijn werkzaamheden, is hij in echte dienstbetrekking. De gewone regels voor de loonheffingen gelden dan. U houdt dus loonbelasting/premie volksverzekeringen in en betaalt premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing ZVW. De stagiairs zijn verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.

3 Fictief
Als stagiairs wel een kleine beloning krijgen – bijvoorbeeld 50% van het minimum(jeugd)loon – maar er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, zijn ze in fictieve dienstbetrekking. Ze zijn dan verzekerd voor de Wajong en Ziektewet (ZW). Over de stagevergoeding moet u wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing ZVW betalen, maar geen premies werknemersverzekeringen. U heeft geen recht op afdrachtvermindering.

4 Buitenland
Als uw onderneming een buitenlandse student als stagiair in huis haalt, moet u loonbelasting inhouden op zijn loon. Dat hoeft niet als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:
• Na afloop van het kalenderjaar geeft u aan de Belastingdienst door welke bedragen u de stagiair heeft betaald.
• De stagiair verblijft maximaal zes maanden in Nederland.
• U geeft de stagiair alleen een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud en zakgeld.
• De stagiair loopt stage voor zijn studie of beroepsopleiding.

Bepaalde verdragen regelen daarnaast dat u geen loonbelasting hoeft in te houden als de student loon krijgt uit buitenlandse bronnen, zoals een universiteit of fonds.

5 Stagefonds
Bij sommige onderwijsinstellingen is het gebruikelijk om de stagevergoeding niet aan de stagiair zelf te geven, maar over te maken naar de onderwijsinstelling of een stagefonds. U hoeft dan onder de volgende voorwaarden geen loonheffingen in te houden en te betalen:
U maakt de stagevergoeding rechtstreeks aan de school of het stagefonds over, met uitzondering van kostenvergoedingen.
Het stagegeld gaat niet naar de stagiair, maar wordt gebruikt voor algemene schoolse activiteiten.
De school of het fonds administreert de stagevergoedingen en de besteding daarvan.
Binnen twee maanden na afloop van het jaar legt u de volgende gegevens vast in de administratie: de naam, het adres en het Burgerservicenummer van de stagiair, de naam en het adres van de school of het stagefonds en het bedrag van de beloning. U moet daarbij de datum en het nummer van het besluit waarop de regeling is gebaseerd vermelden: 14 december 2010, nr. DGB2010/2202m.

Bron: Salaris Rendement